اشخاص کلیدی تیم کارپو

امیررضا

امیررضا نجفی

CEO

آیه

آیه غفرانی

COO

صدف

صدف فتحعلی

CWO

مسعود

مسعود طباطبایی

Business Consultant

سعید

سعید پرنلو

Logistic Consultant

کیوان

کیوان محیط مافی

Chairman

علی

علی مرزبان

Logistic Consultant

راهکار اقتصادی و ويژه‌ی کارپو،
مخصوص شما