ارزیابی عملکرد نتایج و توانمندسازهای ناوگان حمل و توزیع

شاخص های کلیدی عملکرد یک مقدار قابل اندازه‌گیری هستند که نشان می‌دهند یک شرکت چقدر به اهداف کسب و کاری خود دست پیدا کرده است. سازمان ها از شاخص کلیدی عملکرد برای ارزیابی میزان موفقیت در رسیدن به اهداف خود و همچنین سنجش میزان اثر بخشی و کارایی سیستم فعلی خود استفاده می کنند. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، تمامی فرایندهای حمل و نقلی و عملیات توسط انواع شاخص های کلیدی عملکرد ارزیابی می شوند. کارپو بعنوان اولین پلتفرم هوشمند ارائه دهنده خدمات ارزیابی ناوگان حمل و نقل در ایران، امکانات پیشرفته ای را در این زمینه براساس دو پارامتر زمان و هزینه در اختیار شرکت های حمل و نقلی قرار داده است. انتخاب این شاخص ها براساس اهداف و نیازهای خاص شرکت می تواند متفاوت باشد. از نمونه شاخص هایی که پلتفرم هوشمند مدیریت ناوگان کارپو با استفاده از آن عملکرد ناوگان شما را میسنجد شامل شاخص های زیر می باشد:

شاخص های بهره وری سوخت:

مصرف سوخت در هر کیلومتر: میزان کارایی سوخت خودروهای ناوگان شما را اندازه گیری می کند. هزینه سوخت به عنوان درصدی از کل هزینه های عملیاتی: نسبت هزینه های تخصیص یافته به سوخت را ارزیابی می کند.

شاخص های ایمنی:

میزان تصادفات: تعداد تصادفات یا حوادث در هر وسیله نقلیه و به ازای هر مایل رانده شده را ردیابی و گزارش می کند.

امتیاز رفتار راننده: رفتار راننده براساس سرعت، ترمزهای شدید و شتاب های ناگهانی تشخیص و گزارش داده می شوند.

شاخص های تعمیر و نگهداری: پیشبینی مدت زمانی که یک وسیله نقلیه جهت انجام سرویس از خط سرویس خارج می شود.

هزینه نگهداری تعمیر هر وسیله نقلیه:

 میزان هزینه کرد برای سرویس های هر وسیله نقلیه متناسب با میزان کیلومتر پیمایش شده ارزیابی می شود.

شاخص های خدمات مشتری:

نرخ تحویل به موقع/سرویس: میزان درصد تحویل یا خدمات به موقع توسط رانندگان را اندازه گیری می کند.

رضایت مشتری: میزان بازخورد و رضایت مشتری از عملکرد ناوگان را ارزیابی می کند .

شاخص های استفاده از دارایی: نرخ استفاده از خودرو: تعداد دفعات استفاده از وسایل نقلیه را اندازه گیری می کند و اندازه ناوگان را بهینه می کند.

زمان بیکاری:

میزان زمانی را که وسایل نقلیه و راننده در بیکار سپری می کنند، ارزیابی می کند که این موضوع می تواند پرهزینه و در عین حال بیهوده باشد.

راهکار اقتصادی و ويژه‌ی کارپو،
مخصوص شما