محاسبه ی هوشمند و پویای حقوق و دستمزد رانندگان

کیفیت عملکرد رانندگان به شدت در سیستم حمل و نقل تاثیرگذار است. شاخص‌های مختلفی جهت سنجش کیفیت عملکرد رانندگان درنظر گرفته شده است. شاخص‌هایی از جمله نرخ تصادف، تحویل به موقع مرسوله، پایبندی به مسیر، بهره‌وری سوخت، مدت زمان بیکاری راننده، رضایت مشتریان و ...

به طور کلی پلتفرم کارپو، عملکرد رانندگان را از دو منظر مورد ارزیابی قرار می‌دهد: زمانبندی صحیح انجام ماموریت و ارسال ایمن مرسوله.

در ارزیابی زمانبندی صحیح انجام ماموریت، هدف کارپو افزایش سطح سرویس سازمان و همچنین کاهش رخداد لجستیک معکوس می‌باشد.

لجستیک معکوس شامل فعالیت هایی مانند بازگرداندن محصول است که منجر به ایجاد هزینه اضافی برای سازمان می‌شود. رانندگان با زمانبندی نامناسب حین انجام ماموریت، نرخ لجستیک معکوس را در سازمان افزایش می‌دهند. لجستیک معکوس منجر به ایجاد هزینه سربار در حمل مجدد مرسوله، پردازش مجدد آن، ذخیره سازی و ... می‌گردد. علاوه بر هزینه‌، عدم تحویل بار به مشتری، موجب ایجاد تجربه ناخوشایند در مشتری خواهد شد.

به همین جهت نیاز به وجود سازوکاری که بتواند رانندگان را به طور کامل نظارت کند دیده می‌شود. در این بین طبق آمار منتشر شده، حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد هزینه‌های واحد عملیات (حمل و نقل) مربوط به حقوق و دستمزد رانندگان می‌باشد. طبق بررسی‌های به عمل آمده بهینه سازی حقوق و دستمزد رانندگان متناسب با کیفیت عملکرد و میزان کارکردشان می‌تواند منجر به کاهش نرخ لجستیک معکوس و همچنین کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد رانندگان، افزایش کیفیت عملکرد آن‌ها و درنهایت ارتقا سطح سرویس سازمان خواهد شد.

کارپو بدین منظور پارامترهایی را از جمله کیفیت رانندگی راننده، میزان زمان و مسافت طی شده و میزان تاخیر‌های پیش آمده در فرآیند ارسال را بررسی و حقوق رانندگان را متناسب با پارامترهای فوق محاسبه می‌کند.

راهکار اقتصادی و ويژه‌ی کارپو،
مخصوص شما