برنامه ریزی، مدیریت و نظارت ماموریت‌ها

واگذاری به و تعریف وظایف برای رانندگان در شرکت‌های حمل و نقلی، بخش مهمی از یک عملیات کارآمد می باشد. این کار شامل مشخص کردن جزئیات مسئولیت ها و فعالیت هایی است که رانندگان باید انجام دهند. این جزئیات شامل تعریف دقیق زمانبندی انجام ماموریت، اولویت و مشخص شدن مسیر بندی و جزئیات مربوط به مرسوله - مرسوله های ارسالی می باشد. پلتفرم هوشمند مدیریت و ارزیابی ناوگان حمل و نقل کارپو کمک شایانی در تعریف دقیق ماموریت ها و نظارت بر انجام صحیح آن ها می نماید. از جمله مواردی که کارپو به نظارت بر آن ها کمک می کند شامل موارد زیر می باشد:

 

به موقع بودن:

برنامه های تحویل و بازه های زمانی را برای هر تسک تعریف و بر نحوه انجام آن ها توسط رانندگان نظارت می کند.

 

 

 

راهکار اقتصادی و ويژه‌ی کارپو،
مخصوص شما